تحقیق و توسعه

انواع دانه بندی های تولیدی میکرونیزه و غیرمیکرونیزه

دانه بندی

دانه بندی یکی از موضوعات بسیار مهم در کاربرد موثر مواد در جهان امروز مطرح هست. در صنعت پرلیت هم همین موضوع صدق میکند.

درست است که در صنعت پرلیت ( مخصوصا در ایران ) به دانه بندی کمتر توجه شده است ولی این موضوع از اهمیت آن کم نمیکند. به همین

Contact US

Factory Adress:lia Industrials

Contacts with sales office:
09203541411
09203541422
09203541433
fax:02833668857
Email:info@caspianperlite.com
Image
Image
© Caspianperlite
Design By Ritahost
Notification