انتخاب معدن| آزمایش علمی | Xrf ، XRD، جلاس جهانی پرلیت ، سنگ معدن ،پرلیت اینستیتیوت ، perlite institute، اجلاس ایتالیا ، ویژگی معدن ، ویژگی پرلیت

انتخاب معدن باتوجه به ویژگی مورد نیاز

سنگ پرلیت در معادن مختلف، دارای ویژگی های متفاوت بوده و هرکدام برای یک کاربرد معین مناسب هستند روش علمی برای تعیین این کاربردها انجام آزمون های XRD ، XRF و تعیین فلزات سنگین از آن ها ، تجزیه و تحلیل نتایج باتوجه به ویژگی های پرلیت درخواستی مشتری می باشد
ما این کار را با استفاده از آزمایشگاه های معتبر ، روی تعدادی از سنگ معدن های ایران انجام داده ایم و با توجه به کاربرد سنگ معدن اقدام به تامین پرلیت مورد نیاز مشتریان می نماییم
این روش در اخلال اجلاس جهانی 2019 پرلیت در میلان ایتالیا با رییس و مدیران perlite institute، 29 شرکت تولید کننده پرلیت از جهان مخصوصا با نمایندگان آزمایشگاه مطلب یونان مطرح و مورد تقدیر و تحسین قرار گرفت

Print