پرلیت سفارشی |حضور | گجرات هند | شیمی فلز الوند | نمایشگاه | عایق صوت پ عایق دما | فیلتراسیون | صنعت آرایشی و بهداشتی | نمایشگاه سرامیک |

گزارش حضورشرکت شیمی فلزالوند درنمایشگاه گجرات هند

غرفه شرکت شیمی فلز الوند در نمایشگاه سرامیک 2017 گجرات هند

حضور شرکت شیمی فلز الوند در این نمایشگاه مورد استقبال صنعت گرای هندی قرار گرفت و بیشتر مراجعه و درخواست خصوص پرلیت برای فیلتراسیون بود


Print