Page 14 - رزومه آنلاین شرکت شیمی فلز الوند
P. 14

دنولا     زلف یمیش تکرش

                  ALVAND Metal & Chemistry Co.


                                      بآ   نو ی سارتل ی ف رد  ت  ی لرپ زا هدافتسا  7-6

        و بآ ی   ی  ارب فاص کمک ی ن   رتهب  دناوت ی م نا ندوب ی ل   رتسا و  PH  ندوب ی   ثنخ  ، نآ ندوب بآ بذاج و    ی ت لرپ رد لخلخت  دوجو
                                                  .دشاب بلاضاف

                                         ی ن  زر و گنر رد  ت  ی لرپ دربراک  7-7
                .دراد ی   ددعتم ی ا  ی  ازم و  دوش ی م هدافتسا ی ن  زر و گنر تعنص رد هدننک ی ت  وقت و هدننکرپ  ک ی ناونع هب ت  ی لرپ

                                  ی  تشادهب و  ش ی ارآ تعنص رد  ت  ی لرپ ی  اهدربراک  7-8
            دشاب تسوپ ی  رادرب ی ه  لا تهج اه مرک رد ی   گدن ی  اس ی  و ی  گژ داج  ا ی دناوت ی  م ی تشادهب و  ش ی ارآ مزاول رد ت  ی لرپ د ربراک  ک ی

                                          ی ق اع تعنص رد  ت  ی لرپ دربراک  7-9
         نورک   م ی 1200    ات 200  زا نآ  ی   دنب هناد ی ن   رتهب هک ردوپ تروص هب ت   ی لرپ زا ، تسه نآ ندوب ت   اع ی ق   ی لرپ  ی   ی   اه ی  گژ و زا ی   ی ک
         ی  را  ت   سب ی لرپ ی  لاگچ هطبار ی ن   ا رد درک هدافتسا ناوت ی    م ..... و اه برد ،   اهراو ی د ، اه هروک ، نزاخم ،اه هلول  ندومن ی ق   اع رد ،دشاب
         دشاب رت ن   ی   اپ یی لاگچ ردقچره . دشاب بعکم رتم رد  مرگول   ک ی 80  زا رتمک راک ی   ا ی ن   ت   ارب ی لرپ ی   لا گچ تسا رتهب ،دشاب  ی   م مهم
                                                .دوب دهاوخ رتهب


                                             هدمع  نایرتشم تسیل -  8


                  تکرش مان   فیدر        تکرش مان   فیدر    تکرش مان   ف یدر
                   فانک   29        بان زوتکورف   15   دیراورم یمیشورتپ   1
                  کی و کی   30          چگ رایناک   16    نهیم زبس تعیبط   2
              نلایگ شک تسد    31      رگنارف  ششوپ نایوپ   17   شوروک ییاذغ عیانص   3

                 دنوآ هناد زارف   32      ناینب سیسر   18    نیوج کیرتیس دیسا   4
           ررکم ییایمیش داوم و نیزر   33      زراب  دهش ناکین   19     باتفن   5
           هاشنامرک یزرواشک هدکشناد   34     نایسراپ تشکارف   20    ماردپ گنر   6
                  اردص اتیا   35      لباب یمیش لازغ   21      کیتبآ   7

                  زاگ اهاط   36        نتب ایمیک   22     گنر لین   8
                  رازفا راولد   37      تعنص ورتپ   23      ناولا گنر   9
                 مج زاد گ رید   38    ایحم تعنص و تشک   24   ادرف نارگ یمیش   10

             راسمرگ ناروارف نامیس   39    هژیمآ لآ هدیا موینیمولآ ناروانف   25    ناوت کومت   11
            ناریا ینامتخاس کینیلک   40   رایاشخ یتعنص عمتجم   26     اناداپآ زوسن   12
                   نیکت   41       رادیاپ تلاف نورآ   27    یبآ توت   13
              ناتسجرگ باهومرت   42         شیرتا نلباب   28  زبس ییایور عمتجم   14

                                                میلس
                                             P a g e 14 | 25
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19