Page 13 - رزومه آنلاین شرکت شیمی فلز الوند
P. 13

دنولا     زلف یمیش تکرش

                  ALVAND Metal & Chemistry Co.         ی ق   اع صاوخ زا و دومن ی   راک ی د   فس ار   اهراو ی د نآ اب و درک طولخم چگ اب ناوت  ی   م ار رتم 1   م ی  ل ی    ی   0    ات دنب هناد اب ت   ی لرپ  -
         دروم چگ  ی   ی   اه  ی گژ  و و ماکحتسا زا هد ننک فرصم هتساوخ هب  ی   گتسب ، طلاتخا دصرد .درک هدافتسا ت   ی لرپ ندوب امد و توص
                                            .تشاد دهاوخ فرصم

        ی   م ، هدش ماجنا ی   راکنام ی س تماخض  ناز ی م هب تروص ی ن   ا رد ،دومن هدافتسا ی   راکنام ی س رد هسام ی   اجب ن ی   اوت م ار ت   ی لرپ  -
                              .درک هدافتسا ت  ی لرپ ندوب امد و توص ی   اع ی ق  ی  اه ی گژ و زا ناوت

        ی   ا هزاس ی ر    غ رصانع ی   ارب کبس نتب  ناوت ی م کبس ی    اه هدننکرپ ندوزفا دراوم  ی   ضعب رد و   نام ی س ،  ت ی لرپ زا هدافتسا  اب   -
                                            .درک ی د   لوت اه نامتخ اس

                                   دلاوف و ی  ی م شورتپ ،   تفن تعنص رد  ت  ی لرپ دربراک  7-3

         مهم ی   اهدربراک زا ی    . ی ک تخادرپ ی م   هاوخ نآ هب همادارد هکدراد  ی   ی  ز ی دا اهدربراک تفن تعنص رد ی ت ی   لرپ تاعونصم و  ت ی لرپ
         دوش ی   م هدافتسا   نورک   م ی 1200  ی   0   ات   دنب هناد اب ی   ردوپ طسبنم ت   ی لرپ زا هک تسه نزاخم ندومن ی  ق   اع ،تعنص ی ن   ا رد ت   ی لرپ
                               .  دشاب  نورک   م ی 1200   ات 200 ی  ن  ب تسا رتهب ی  دنب هناد ی ن  ا هتبلا
         تعرس شهاک هب رجنم تیلرپ قیاع تیصاخ  .دراد دربراک یرگ  هتخیر هسام هب یندوزفا ناونع هب یرگ  هتخیر تعنص رد تیلرپ

         .ددرگ یم طیحم زا کبس یاهزاگ جورخ ثعاب تیلرپ  یریذپذوفن و دنک یم مک ار یرگ هتخیر تلاکشم و هتشگ باذم ندش دماج
                 .   دراد  دربراک اه   هسام  ندش  مرگ  و   درس  ییاناوت  تردق  شیازفا   رد  یرگ  هتخیر تعنص رد تیلرپ نینچمه
                                         زوسن تعنص رد  ت  ی لرپ دربراک  7-4

        .   تسا هدرک ی  اد    پ نوزفا ز ور فرصم ،زوسن مرج ی د   لوت رد ی ه   لوا داوم زا  ی   ی ک   ، هدننکرپ ناونع هب ردوپ تروص هب هدش طسبنم ت   ی لرپ
         .درک هدافتسا زوسن مرج ی د   لوت رد  ت ی لرپ فلتخم ی   ی  اه دنب هناد زا ناوت  ی   م ،زوسن مرج هدننک ی د   لوت فده و ی زا   ن هب ی   گتسب
         ی   دنب هناد اب ی ن   گنس ی ل ی    خ ات کبس ت   خ ی ل ی   ی لرپ ی د   لوت هب قفوم مزلا  تاق ی قحت و تاعلاطم ماجنا زا سپ دنولا زلف ی   ی م ش تکرش
         ناگدننک ی د   لوت تمدخ رد دناوت ی   م هک تسا هدش ، لرتنک لباق ی   دنب هناد ی ع   زوت اب ی هز   نورک ی    م ی دنب هناد هلمج  زا فلتخم ی   اه

         ی   زا درف هب رصحنم و صاخ عون زا ی  رادرب هرهب و فشک ،  یی اسانش ، تکرش ی ن  ا مهم تامادقا هلمج زا .دشاب روشک زوسن تعنص
          ی د   ا ی  ن  اش دراد دوجو نآ زا ی   ن ی ز   لاگچ ی ن   رتلااب د ی لوت ناکما و هدوب اه ت   ی لرپ همه زا رتلااب نآ بوذ هطقن هک تسه ت   ی لرپ گنس
         تخاس هدمآ دوجوب ناهج زوسن تعنص رد ت   ی لرپ دربراک رد هک  ی   مهم ی را   سب قافتا اما دشاب ی ر    ظن مک ی ر    و   ی  ا    ی   ظن ب ناهج رد دروم
                            .دنک ی   م لمحت ار ترارح هجرد  1500   زا ش ی ب هک تسه ی ت ی  لرپ ی ت  زوپماک
        دنا هتسناوت دنولا زلف ی    ی م ش تکرش رد دوخ ناراکمه اب ی   ی د شمج هلا  ب ی بح  ی   اقآ و  هتسو ی  پ عوقوب ام روشک رد م هم قافتا ا ی ن
                .دنناسرب تبث هب عارتخا ناونع هب  99640 هرامش تحت ار نآ  13 / 08 / 98 ی خ   رات رد و ی د  لوت ار ی ت  زوپماک ا ی ن

                                         نو ی سارتل ی ف رد  ت  ی لرپ ی  اهدربراک  7-5

        ی   نارگ ی ل  لد هب زولولس . دنر ی گ ی م رارق هدافتسا دروم  نو  ی سارتل ی ف تعنص رد هک دنتسه  ی  فاص کمک ت  3  ی لرپ و ت  ی موتا ی د ،  زولولس
        تعنص رد ی   ا هدرتسگ تروص هب تسه ی   تادراو افرص هدام  ک ی  هک  ت ی موتا ی د اما  دوش ی من هدافتسا  نار ی ا لثم  یی اهروشک رد ،
         ی   ، صصخت تروص هب لاومعم دوش ی   م هدافتسا  نو  ی سار ی   ف ی تل   ارب نار ی ا رد هک   یی   اه ت ی لرپ .دوش  ی   م هدافتسا روشک  نو  ی سارتل ف ی
        هب  نو  ی سارتل   ف ی ت ی لرپ ی د     لوت هن ی مز رد  نار   ا ی نا ی نب شناد تکرش ی ن   لولا دنولا زلف ی   ی م ش تکرش ،دنوش ی   ی د  من لوت راک ی  ا ی ن   ارب
                                             .دشاب ی  م ی  صصخت تروص


                                             P a g e 13 | 25
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18