Page 12 - رزومه آنلاین شرکت شیمی فلز الوند
P. 12

دنولا     زلف یمیش تکرش

                  ALVAND Metal & Chemistry Co.


                                          ی  زرواشک رد  ت  ی لرپ دربراک  7-1

         ی   ا هناخلگ تعارز هک دراد نوزفا زور دربراک ی   زرواشک رد هزورما توافتم ی   لاگچ و فلتخم ی   ی  اه دنب هناد اب هدش طسبنم ت   ی لرپ
                               .تسا نآ ی  اهدربرااک ی ن  رتش ی ب زا ی  زرواشک کاخ ت  ی ف ی ک حلاصا و

                                        نامتخاس تعنص رد تیلرپ دربراک  7-2
                                                  کولب  -
         یاه  یدنب  هناد   زا   یبیکرت      ( فلتخم یاه یدنب هناد رد تیلرپ و نامیس  زا دناوتیم فلتخم یاه هزادنا رد ینامتخاس کولب

         ری     و   اس تیلوکیمرو   ،   تیلرپ   ،   نامیس   زا   یتیزوپماک   ای   هدننک  ناور  ندوزفا    ) اب   تسا   رت   دیفم  رتم  یلیم   1  - 3   و   3 - 5   یاه
          تیصاخ   زا   دشاب  رتشیب   اه    تیزوپماک  نیا   رد   هتفر  راکب  داوم    ردقچره ، تسا یهیدب  تسا هدش دیلوت اه هناد    اه  و   هسام
        ندوب امد قیاع ای توص قیاع ، یکبس لثم تیلرپ صاوخ زا هدافتسا ، فده رگا سپ .   دنکیم   مک   هزادنا  نامه   هب   تیلرپ
        وت و رپوت ، یا هتخیر و یسرپ تروص هب یتیلرپ یاه کولب .    دوش هتخا س نامیس و تیلرپ زا اهنت کولب ، تسا رتهب تسه

                  .  دنتسه تیلرپ صاوخ نیرتشیب و نیرتهب یاراد یسرپ و رپ وت یاه کولب .  دنوشیم  دیلوت یلاخ
                                              فک و امن گنس  -

         تکرش .د رک هدافتسا  ت ی  لرپ زا  ناوت ی م مه  ،دوش ی د   م ی لوت اه نامتخاس ی   جراخ ی   ی ا   لخاد ی   امن ی   ارب هک ی    عونصم ی   اه گنس رد
        خروم و  85397  هرامش تحت ارنآ و هتخاس  1393  لاس رد شلات لاس 3    زا سپ ار ی ت ی   لرپ  ی   امن گنس ی ن   لوا دنولا زلف ی   ش ی م
        ی    ش   اه ی امزآ و هدوب امد و توص ی  ق   اع ،بعکم رتم رد  مرگول   ک ی 700  ی   لاگچ اب امن گنس   ا ی ن    .دندومن عارتخا تبث  18 / 01 / 94

        ،دوش ارجا   ماگوز ی   ا ی ور زا و م اب تشپ فک ی   ارب رگا ی    عونصم گنس ی ن   ا .تسا هدمآ   لمع هب نکسم   تاق ی قحت زکرم طسوت هطوبرم
                                  .  دنک ی م تظافح امرس و امرگ زا ار نامتخاس رخآ هقبط
                                        ی ی ت لرپ زوسن و   اع ی ق   ت ی زوپماک  -

        نان آ رمتسم شلات لاس   7   هج ی تن هک هدوب ناشناراکمه و ی    ی د شمج هلا ب   ی بح ی   اقآ عارتخا ی ن   رخآ ی ت ی   لرپ زوسن و ی ت   اع ی ق   زوپماک
        هبرجت ار زوسن و ی ق   اع نامتخاس زا  ی   دنم هرهب راب ی  لوا ی ن   ارب رشب ، نامتخاس تعنص رد   ی ت زوپماک ی  ن   ا زا هدافتسا اب . تسا
                                  :تسا ی ر  ز حرش هب  دات فا دهاوخ هک ی    تاقافتا و درک دهاوخ
                          .دش  دهاوخن لقتنم  رگ ی د هقبط هب ی  ا هقبط زا و  رگ ی د قاتا هب قاتا  ک ی زا ادص) 1
                                         .دش دهاوخن لقتنم اه برد زا ادص ) 2
                      .درک دهاوخن ی ت  ارس  رگ ی د قاتا هب شتا و امد  دتفا ی ب قافتا ی  زوس شتآ قاتا  ک  ی رد رگا ) 3

         ترارح هجرد   رابک ی  هکلب ،  تس   ن ی ش ی امرس و  ش ی امرگ  متس ی س ماودم ندرک راک هب ی   ی زا ن قاتا  ک ی  ندرک مرگ ودرس تهج ) 4
          .دوب دهاوخن  ش  ی امرس و  ش ی امرگ عبنم ندرکراک هب ی  ی زا  ن و دش دهاوخ ظفح ی   نلاوط تدم ی  ارب و دسر ی  م هجرد  20 هب لاثم
         ربارب رد اه نامتخاس تمواقم و تشاد دنهاوخ  یی ازسب ی   ثات ی ر   ا هزاس تابساحم رد و دش دنهاوخ کبس ی را   سب اه نامتخاس ) 5
                                               .  دبا  م ی ش ی ازفا هلزلز
                                  .دش دهاوخن فرصم بآ نامتخاس ی  اهراو ی  د ی ارجا رد ) 6

        ی   تناس  15   و 10 ی   7    و اه تماخض و رتم ی   تناس  50    ات 30  ضرع و رتم 3    عافترا هب   ا ی   هراو ی د ترو ص هب هک  اهراو ی   د ی ارجا ) 7
           .دوش  ی  م ماجنا هاگتسد اب مه نآ ی  ی  ک ی  ور ناکم و ی  قرب  تاس ی سات ی  راک هدنک و  دوش ی م ماجنا ی ع  رس ی را  سب دوب دهاوخ ی  رتم
                      .درک ه دافتسا هکوپ ی  اج هب ت  ی لرپ زا  ناوت ی م مه اه نامتخاس فقس ی  دنب ب  ی  ش ی  ارب -
                                             P a g e 12 | 25
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17