Page 3 - رزومه آنلاین شرکت شیمی فلز الوند
P. 3

دنولا     زلف یمیش تکرش

                  ALVAND Metal & Chemistry Co.         10 ..  ................................ ................................ ................................ ................................   لنسرپ تاصخشم -  7

         11  ................................ ................................ ................................ ................................  ت  ی لرپ ی   اهدربراک -  7

         12  .............. ................................ ................................ ................................ ی   زرواشک رد ت ی لرپ دربراک  7-1

         12  ..... ................................ ................................ ................................   نامتخاس تعنص رد  ت  ی لرپ دربراک  7-2


         13  .................. ................................ ................................   دلاوف و ی  ی م شورتپ ،تفن تعنص رد ت ی لرپ دربراک  7-3

         13  ........... ................................ ................................ ................................  زوسن تعنص رد ت ی لرپ دربراک  7-4

         13  ...... ................................ ................................ ................................   نو ی سارتل ی ف رد ت ی لرپ ی  اهدربراک  7-5

         14 ..  ................................ ................................ ................................  بآ نو ی سارتل ی ف رد ت ی لرپ زا هدافتسا  7-6

         14  .......... ................................ ................................ ................................ ی ن   زر و گنر رد ت ی لرپ دربراک  7-7


         14  ................... ................................ ................................  ی  تشادهب و ش ی ارآ تعنص رد ت ی  رپ ل ی اهدربراک  7-8

         14  ........... ................................ ................................ ................................  ی ق  اع تعنص رد ت ی لرپ دربراک  7-9

         14  ............................ ................................ ................................ ................................   هدمع    نا ی رتشم   تس -  ل ی 8


         15  ........... ................................ ................................ ................................ ................................   تلاوصحم -  9

         16  ........................ ................................ ................................ ................................   تکرش تادنتسم   تس -  ل ی 10

         17  .......... ................................ ................................ ................................  دنس عون  ک  ی کفت هب تادنتسم  10-1

         18  ................ ................................ ................................ ................................ ................................   :اه   تسو پ ی
                                             P a g e 3 | 25
   1   2   3   4   5   6   7   8