محصولات کاسپین پرلیت

بررسی بیشتر محصولات
ردیف
کد
دانه بندی
مقیاس
کاربرد
توضیحات
1
C0
<20
 میکرون
محصول آینده
 
--
2
C1
<60
میکرون
رنگ و رزین- فیلتراسیون -
کاتالیست- بستر کشت
٪96 درصد
کمتر از 40
میکرون
3
C2
<100
 میکرون
محصول آینده
٪92 زیر 50
میکرون
4
C5
<170
میکرون
رنگ و رزین- فیلتراسیون -
کاتالیست- بستر کشت
٪60 بین 30
تا 70 میکرون
5
A
<200
 میکرون
فیلتراسیون – جایگزین DE
مناسب برای فیلتر های پرس و پرشر
لیف
٪70 بین 20
تا 70 میکرون
6
A+
<300
میکرون
فیلتراسیون – جایگزین DE
مناسب برای فیلتر های پرس و پرشر
لیف
٪70 بین 30
تا 100
میکرون
7
PRV-11
<300
 میکرون
فیلتراسیون – جایگزین DE
مناسب برای فیلتر های روتاری
٪70 بین 30
تا 100
میکرون
8
PRV-12
<600
میکرون
فیلتراسیون- عایق- مناسب برای
فیلترهای روتاری
٪95 بین 200
تا 600
میکرون
9
S2
<1000
 میکرون
مناسب برای افزودن به گچ و سیمان-
کشاورزی )مخصوصا نشا و قلمه(-
پر کننده - عایق
٪80 بین 500
تا 1000
میکرون
10
S2+
1 تا 0.5
میلی متر
ضد حریق- کشاورزی )مخصوصا
نشا و قلمه( - کنتکس
٪95
یکنواخت 1
میلی متر
11
S3
1-3
میلی متر
ضد حریق- کشاورزی- تولید
بلوک- افزودن به گچ و سیمان-
گلخانه – کنتکس – درختکاری –
نشا و قلمه
٪90 بین 1 تا
3 میلی متر
12
S3+
3-2
میلی متر
کنتکس – نشا یا قلمه
13
S4
3-5
میلی متر
کشاورزی- افزودن به سیمان- تولید
بلوک- گلخانه
٪90 بین 3 تا
5 میلی متر
14
S4+
4-3
میلی متر
کنتکس - کشاورزی
٪95 بین 3 تا
4 میلی متر
15
S5
5-8
میلی متر
تولید بلوک- گلخانه
٪95 بین 5 تا
7 میلی متر
16
S6
5-15
میلی متر
گلخانه
٪95 بین 5 تا
13 میلی متر

نکات مهم:

1
غالب تولیدات این شرکت به صورت سفارشی تولید می شود.
2
دانه بندی یکی از ویژگی های مورد نیاز در کاربرد پرلیت است. در خصوص چگالی که با مقاومت مکانیکی دانه ها ارتباط مستقیم دارد برای هرکاربری جداگانه اقدام میشود . چگالی میتواند از 40 تا 250 کیلوگرم در متر مکعب باشد . این شرکت محصولات خود را در خصوص چگالی با اختلاف 5 درصد تولید میکند اگر چگالی مورد تقاضا 100 کیلوگرم در متر مکعب باشد محصول ارایه شده دارای چگالی 95 تا 105 کیلوگرم در متر مکعب خواهد بود
3
پرلیت جایگزین ?? )دیاتومیت( نیاز به دانش فنی سخت افزار مناسب و دقت و مهارت کافی دارد لذا تولید این محصول کار هر کسی نیست. به همین ترتیب جایگزین کردن این پرلیت با دیاتومیت نیاز به اطلاعات کافی از رفتار دیاتومیت و پرلیت جایگزین شده همچنین دقت و مهارت کافی دارد که این شرکت در کل پروسه آمادگی کافی دارد
4
این شرکت با همکاری انجمن جهانی پرلیت متخصصین داخلی و مصرف کننده های کمک فیلتر یک برنامه مطالعاتی و تحقیقاتی را از 2 سال پیش در خصوص فیلتراسیون آغاز نمود که در مورد دانه بندی و چگالی به نتایج قابل اجرا رسیده و آن را در محصولات خود لحاظ نموده است. در همین رابطه این شرکت آمادگی دارد به صورت رایگان کارشناس لازم را برای تعیین ویژگی های کمک صافی مورد نیاز مصرف کنندگان انجام دهد.
5
امکان تولید پرلیت با دانه بندی دیگر و چگالی مناسب به سفارش مشتری وجود دارد.
6
این شرکت تنها تولید کننده پرلیت از ایران هست که عضو وابسته انجمن جهانی پرلیت بوده ودسترسی به منابع علمی تحقیقاتی و استانداردهای پرلیت را دارد.
7
اندازه گیری و کنترل دانه بندی در این شرکت به روش LPA انجام می شود
8
برای هر کاربردی از مواد اولیه مخصوص )معدن مناسب( پس از مطالعه: آنالیز شیمیایی ) (XRD,XRF) و PH و EC اقدام به تولید سفارشی میشود و) PH و EC اقدام به تولید سفارشی می شود

 پرلیت تولیدی این شرکت را میتوان با عوامل زیر ارزیابی و انتخاب کرد

اندازه

گروه اول

دانه بندی شده (8 نوع)

گروه دوم

میکرونیزه (پنج نوع)

دانه بندی ها

دانه بندی

دانه بندی

0.5-1
mm
دانه بندی

دانه بندی

0.2-1.2
mm
دانه بندی

دانه بندی

1-2
mm
دانه بندی

دانه بندی

1-3
mm
دانه بندی

دانه بندی

2-3
mm
دانه بندی

دانه بندی

5-8
mm
دانه بندی

دانه بندی

3-4
mm
دانه بندی

دانه بندی

7-15
mm
دانه بندی

دانه بندی

3-5
mm
دانه بندی

دانه بندی

4-5
mm

میکرونیزه ها

PRV-12
PRV-11
AUDSON+
C4
AUDSON

ناخالصی

در این شرکت سه ناخالصی زیر جداسازی میشود:

مرحله اول

جداسازی اول

با نصب یک سرند مخصوص در ابتدای خط تولید، خاک و سایر مواد معدنی که به صورت پودر در داخل مخلوط هستند جداسازی و از محیط خارج میشوند.

مرحله اول

مرحله دوم

جداسازی دوم

با نصب مگنت در سه نقطه از ابتدا تا انتهای خط تولید براده های آهن موجود تا حد امکان جداسازی و از محیط خارج میشوند.

مرحله سوم

جداسازی سوم

با طراحی و نصب یک سیستم ابتکاری در مسیر حرکت پرلیت منبسط شده بعد از کوره، کلیه ناخالصیهایی که وزن آنها از پرلیت بیشتر است جداسازی گردیده .

مرحله سوم